Aktuell lägesrapport ombildning

Oktober 2017

Följande har hänt:

  • Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni att ägaren till Krokomsbostäder inte har något att erinra mot en ombildning
  • Krokomsbostäder har gjort en extern värdering av fastigheten med hjälp av värderingsföretaget NAI Svefa. Fastigheten har värderats som en hyresfastighet
  • Krokomsbostäder har också fått ett värderingslutlåtande av Fastighetsbyrån i Östersund. Utlåtandet avser ett bedömt marknadsvärde för de bostadsrätter som avses att bildas
  • Krokomsbostäder har engagerat Agenta Förvaltning för att ta fram kalkyler som visar vad en genomsnittlig insats och månadsavgift kommer att bli per lägenhet samt vilken ekonomi som bostadsrättsföreningen kommer att ha
  • Krokomsbostäder har haft två möten med Handelsbanken i Krokom om hur de ser på möjligheten att finansiera bostadsrättsföreningens förvärv av fastigheten
  • Två möten har hållits med arbetsgruppen där värderingarna har presenterats och kalkylerna diskuterats.

Detta händer närmast:

  • Arbetsgruppen ska ha egna möten med banker och även ta in en second opinion när det gäller värderingsutlåtande av bostadsrätterna. Utifrån detta ska arbetsgruppen jobba fram egna kalkyler och ta ställning till den begärda köpeskillingen
  • Om det finns intresse från arbetsgruppen att genomföra affären så kommer alla boende att bjudas in till ett stormöte där de ekonomiska kalylerna och villkoren för en ombildning redovisas
  • Efter stormötet samlar arbetsgruppen in intresseanmälningar och lämnar in dessa till lantmäteriet för att på så sätt ge föreningen förtur att förvärva fastigheten
  • Finns det ett stort intresse för en ombildning bland de boende så kan en ombildningskonsult anlitas av föreningen. Ombildningskonsulten får uppdrag att ta fram en detaljerad ekonomisk plan för föreningen och för varje lägenhet samt att företräda föreningen i olika förhandlingar och säkerställa att allt handläggs på ett juridiskt korrekt sätt