Aktuella projekt

Vårt uppdrag är att på marknadsmässiga villkor erbjuda hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god service och boendemiljö, både ute och inne.

För att lyckas med det arbetar vi ständigt med förbättringar både när det gäller befintliga bostäder som lokaler, miljöer och nyproduktion.

Här kan du ta del av några av de projekt som vi driver för närvarande.


Nyproduktion


För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Skissbild Sjövillan Ås


För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid. Från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det mellan tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklagande, bygglovshantering och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus.

Aktuell nyproduktion:

Sjövillan, södra Ås

Ett projekt i strandnära läge där avsikten var att uppföra 4-6 byggnader med totalt 40-60 lägenheter innehållande blandade boendeformer. Projektet befinner sig i planstadiet där planarbetet för närvarande har pausats i väntan på en lösning avseende möjliga tillfarter och anslutningar till projektområdet.

Freja, etapp 2, centrala Ås


Nyproduktion av 63 lägenheter i centrala Ås. Projektet krävde framtagande av en ny detaljplan för området vilket sedan ett antal år tillbaka vunnit laga kraft. Projektering och upphandling genomfördes under 2020 och bygglov beviljades våren 2021 av Krokoms kommun.

Bygglovet överklagades dock och för närvarande är ärendet uppe i Mark- och Miljödomstolen för avgörande. Beroende på utfall beräknas byggstart såldes till tidigast hösten 2023 med en preliminär inflyttning december 2024.

Genvägen 1, centrala Krokom


En vattenskadad fastighet revs under våren 2020 och på tomten har det anlagts en enklare parkmiljö. I framtiden kan den komma att ge plats till både affärslokaler och bostäder och samordnas inom ramen för kommunens planprogram för Krokoms centrum.

Ljungarvägen/Faxnäldsvägen, Nälden

Fastighet förvärvad 2022 för tilltänkt nyproduktion av 10-15 lägenheter i det större spannet (3 ROK-4 ROK). Initiala projektförberedelser pågår med en möjlig inflytt under tidigt skede 2025 om projektet faller väl ut.Kontakt:

Vd: 0640 164 61
E-post »


Utemiljöer

Vi utvecklar kontinuerligt utemiljöerna kring våra fastigheter. Här kan du se vad som är på gång samt resultaten av några av projekten som vi jobbat med.

Alsen
Ett utemiljöprojekt påbörjas under hösten 2021. Arbeten som ska utföras är bland annat justering av ramper och entréer, samt skapa tillgänglighet till bärbuskar. Här planeras också en pergola och en boulebana. Entreprenör är NymanWänseth Byggmästare AB.

Byskogen: Orionvägen 6, 5 och 15
I området finns ett förslag att bygga tre cykelparkeringar under tak, ett vid varje hus samt två grillplatser.
Förslaget skickas under maj månad ut till våra hyresgäster i Byskogen som får möjlighet att vara med och påverka en del i utformningen av områdets framtida utemiljö

Centrala Ås: Iduns väg 2 och 6
I området finns ett förslag om att bygga en grillplats.
Förslaget skickas under maj månad ut till våra hyresgäster på Iduns väg som får möjlighet att vara med och påverka en del i utformningen av områdets framtida utemiljö

Informationen uppdaterad 9 september 2021

Utemiljöarbeten 2017

Nyproduktion av utemiljö vid äldreboendet Hällebo, Ede Offerdal sommaren 2017


Projektet omfattade 17 områden och fram till hösten 2017 har utemiljöer renoverats i Föllinge, Änge, Ede, Nälden och Trångsviken. På tur står området Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12 C-F i centrala Krokom.

Satsningen har delvis möjliggjorts med statliga medel avsedda för utemiljöer. Vad som ska göras i respektive område sker i dialog med hyresgästerna. Det är deras önskemål som ligger till grund för utformningen av miljöerna. Bättre tillgänglighet och fler sittmöjligheter är några av åtgärderna som genomförts.

I bildspelet finns exempel på utemiljöer som vi arbetat med under 2017Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »

Fastighetsförvaltare: 0640 164 89
E-post »


Renoveringar och underhåll

Löpande underhåll och renoveringar pågår året runt i våra fastigheter.

Aktuella projekt

Orionvägen, Byskogen
Under hösten 2021 genomförs takbyte på på tre höghus. Alla hyresgäster bor kvar. Arbetet utförs av Fobta AB

Äldreboendet Blomstergården, Krokom
De platta taken på framsidan ska bytas ut. Arbetet påbörjas under vecka 42 och utförs av Nynäs Tak AB.

Informationen uppdaterad 9 september 2021